Ankkuritoiminnan organisaatio

Ankkuritoimintaa ohjataan kolmella tasolla. Valtakunnallisella tasolla ankkuritoimintaa koordinoi valtakunnallinen kehittämisryhmä. Paikallisella ja alueellisella tasolla ankkuritoiminnan linjauksista ja toimintaedellytyksistä huolehtii paikallinen tai alueellinen ohjausryhmä. Toiminnan tasolla ankkuritoiminnan johtamisesta vastaa esimiestiimi. Kaikilla ankkuritoiminnan tasoilla seurataan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Kuvio 4)

Kuvio 4. Ankkuritoiminnan johtamisen ja ohjauksen rakenteet Kuviossa 4 kuvataan valtakunnallista ohjausta, paikallista / alueellista organisoitumista sekä ankkuritiimien ja niiden päivittäisjohtamisen rakennetta eri toimijoiden kesken. Kuviossa kuvataan myös valtakunnallisen sekä paikallisen / alueellisen ankkuritoiminnan koordinaattoreiden työnkuvaa.

 

Ankkuritoiminnan valtakunnallinen koordinointi

Valtakunnallinen kehittämisryhmä

Ankkuritoiminta on valtakunnallisesti ohjattua. Kehittämisryhmään kuuluvat edustajat sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Poliisihallituksesta, Opetushallituksesta, Kuntaliitosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Poliisiammattikorkeakoulusta ja joistain ankkuritiimeistä. Kehittämisryhmän keskeisenä tehtävänä on koordinoida ankkuritoimintaa ja seurata toiminnan yhdenmukaisuutta, saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta paikallisesti ja alueellisesti sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Lisäksi kehittämisryhmä järjestää koulutustilaisuuksia ja tekee aloitteita ankkuritoiminnan kehittämiseksi. Valtakunnallinen kehittämisryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja vastaa kansainvälisten hyvien käytäntöjen levittämisestä Suomeen.

Valtakunnallinen koordinaattori

Valtakunnallinen ankkuritoiminnan koordinaattori toimii valtakunnallisen ohjausryhmän alaisuudessa. Koordinaattorin tehtävä on ankkuritoiminnan valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä Valtakunnallisen ohjausryhmän ja paikallisten ankkuritoimijoiden kesken. Koordinaattorin tehtävänä on ankkuritoiminnan valtakunnallinen seuranta, arviointi sekä toimintaan osallistuvien ammattilaisten ja esimiesten osaamisen vahvistaminen. Lisäksi ankkuritoiminnan koordinaattori vastaa ankkuritoiminnan kansallisesta ja kansainvälisestä tiedottamisesta.

Valtakunnallisen ankkuritoiminnan koordinaattorin tehtävät

Kehittäminen

 • luo mahdollisuudet kansallisen toiminnan yhtenäistämiseen: toiminnan tasavertaisuus ja laatu
 • koordinoi valtakunnallista toimintaa
 • tukee paikallista/alueellista toimintaa, esim. käynnistämisvaihe
 • toimii asiantuntijana esim. tiedonvaihto, väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumisen ehkäiseminen, yhteistyökumppanit
 • koordinoi ja levittää tietoa kansallisesti ja kansainvälisesti hyvistä käytännöistä
 • koordinoi vuosittaisia projekteja, esim. ankkuritietoisuuden levittäminen
 • vastaa muista asiantuntijatehtävistä

Seuranta ja arviointi

 • arvioi ja kehittää ankkuritoimintaa joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn (ankkuritoimijat ja heidän esimiehensä) perusteella
 • huolehtii vuosittaisesta ankkuritoiminnan tilastoinnin yhteenvedosta ja arvioinnista
 • seuraa ankkuritoiminnan toimintakertomuksia
 • raportoi valtakunnallisen ankkuritoiminnan tilasta (ministeriöt, poliisihallitus, maakunnat ja kunnat, ankkuritoimijat)

Koulutus

 • välittää tutkimus- ja näyttöön perustuvaa tietoa yleistajuisesti ja käytännön toimintaan sovellettavassa muodossa
 • organisoi kansallisen seminaarin (1/vuosi) ja osallistuu paikallisiin ja alueellisiin ankkuriseminaareihin
 • suunnittelee ankkuritoimijoiden lisäkoulutusta, mm. verkkokurssit: lainsäädäntö ja tiedonvaihto, moniammatillinen yhteistyö, moniammatillisen tiimin johtaminen – moniammatillinen yhteistyö esimiestasolla, väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumisen ehkäiseminen moniammatillisessa yhteistyössä

Tiedottaminen

 • välittää tietoa ankkuritoimijoiden ja ministeriöiden välillä
 • välittää tietoa ankkuritoiminnasta mm. väestölle, mahdollisille yhteistyötahoille ja kansainvälisille kumppaneille
 • ylläpitää ja päivittää ankkuriverkkosivustoa, jota käytetään työvälineenä tiedottamisessa, kehittämisessä, koulutuksessa ja seurannassa

Paikallinen ja alueellinen toiminta

Ankkureiden ohjausryhmä

Ankkuri vastaa osaltaan paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä rikosten ennaltaehkäisemisessä. Alueellisia ankkureita ohjaa niille nimetty paikallinen tai alueellinen ohjausryhmä. Sen tehtävänä on varmistaa, että nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennaltaehkäiseminen on priorisoitu kaikilla toiminta-alueilla ja ne on huomioitu myös sektorikohtaisissa toimintasuunnitelmissa. Ohjausryhmän toiminta varmistaa eri alojen sitoutumisen ja toimintaedellytykset ankkuritoimintaan. Ryhmä arvioi ja seuraa ankkuritoiminnan toteuttamista ja osallistuu sen kehittämiseen yhteistyössä esimies- ja ankkuritiimin kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa riippuen alueen ankkuritoiminnan tilanteesta.

Paikallinen tai alueellinen ohjausryhmä ja sen tehtävät

Ohjausryhmän jäsenet:

 • edustaja esimiestiimistä
 • kunnan tai kaupungin edustajat sosiaaliterveys- ja nuorisotoimesta, opetustoimesta sekä poliisin edustajat

Ohjausryhmän tehtävät

 • vastaa alueellaan toiminnan linjauksista ja painopisteistä
 • turvaa toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä
 • seuraa ja arvioi toimintaa
 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
 • osallistuu toiminnan kehittämiseen

Ankkuritiimin johtaminen

Esimiestiimi ja koordinoiva esimies

Ankkuritoiminnalla on esimiestiimi, joka koostuu ankkuritiimin ammattilaisten oman substanssialan esimiehistä. Esimiestiimi johtaa ankkuritiimiä ja vastaa käytännön toiminnan linjauksista. Esimiestiimin tehtävänä on varmistaa ankkuritoiminnan toimintaedellytykset. Se vastaa toiminnan seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä ankkuritiimin kanssa. Esimiestiimi auttaa ratkaisemaan arjen haasteita.

Ankkuritoiminnan esimiestiimi

Toimintaedellytysten varmistaminen:

 • vastaa siitä, että ankkuritoiminnassa on riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen
 • vastaa toiminnan suunnittelusta ja linjauksista
 • vastaa talouden suunnittelusta ja seurannasta
 • vastaa raportoinnista ja toimintakertomuksen laadinnasta yhteistyössä muun ankkuritiimin kanssa.

Yhteistyön tukeminen:

 • tukee käytännön toiminnan toteuttamista
 • välittää tietoa taustaorganisaatioon
 • välittää hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja tietoa omista sidosryhmistä esimiestiimille
 • esimiestiimi kokoontuu säännöllisesti vähintään 2–4 kertaa vuodessa + tarpeen mukaan.

Henkilöstöhallinta/henkilöstöjohtaminen:

 • vastaa henkilöstöhallinnosta ja perehdytyksen toteuttamisesta
 • mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi huomioimalla työvuorosuunnittelun
 • vastaa ammattilaisten osaamisen ylläpidosta
 • huolehtii ankkuritiimin työhyvinvoinnista

Ankkuritoiminnan toteutumiselle on eduksi se, että esimies on helposti saavutettavissa ja hänellä on alueen erityispiirteiden tuntemus. Ankkuritoiminnan esimiehet varmistavat toimintaedellytykset, tukevat yhteistyön ja toiminnan toteuttamista, vastaavat henkilöstöhallinnosta ja osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Esimiehet toimivat yhteistyössä paikallisen tai alueellisen ohjausryhmän kanssa.

Esimiestiimille on nimetty vetäjä, joka on yksi esimiestiimin jäsenistä. Tämän vetäjän eli koordinoivan esimiehen tehtävänä on selkeyttää moniammatillista johtamisrakennetta, vahvistaa tiedonkulkua sekä vastuunjakoa. Vetäjän tehtävänä on lisäksi varmistaa esimiestiimin toiminta ja moniammatillinen yhteistyö ankkuritoiminnan esimiesten välillä. Lisäksi hän huolehtii tiedonkulusta erityisesti esimiesten ja ankkuritiimin välillä sekä tiedottamistarpeisiin vastaamisesta.

Koordinoivan esimiehen tehtävät

Koordinoivan esimiehen tehtäviä:

 • johtaa esimiestiimiä
 • vastaa esimiestoiminnasta ja yhteistyöstä esimiesten välillä 
 • huolehtii tiedonkulusta erityisesti esimiesten ja tiimin välillä 
 • vastaa toiminnan talouden koordinoinnista
 • vastaa toiminnan raportoinnista ohjausryhmälle (ja toimintaan osallistuviin kuntiin)
 • paikallisen tai alueellisen ankkuritoiminnan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen


Ryhmänjohtaja

Ankkuritiimillä voi olla päivittäistoiminnasta vastaava esimies eli ryhmänjohtaja tai tiiminvetäjä. Tiiminvetäjäksi voidaan nimetä joku ankkuritiimin ammattilaisista. Toiminnan sujuvuutta edistää se, että tiiminvetäjä on ankkuritiimin arjessa täysipainoisesti läsnä ja saavutettavissa. Tiiminvetäjän tehtäviin kuuluu päivittäistoiminnasta vastaaminen, yhteistyön ja tiedonvaihdon tukeminen, henkilöstöjohtaminen sekä toiminnan kehittäminen. Tiiminvetäjä vastaa osaltaan moniammatillisen työkulttuurin luomisesta sekä puuttumisesta myös vaikeisiin asioihin.

Päivittäistoiminnasta vastaavan esimiehen (ryhmänjohtajan/tiiminvetäjän) vastuut

Päivittäisjohtaminen:

 • vastaa päivittäisestä toiminnan koordinoinnista, organisoinnista ja vastuiden jakamisesta
 • varmistaa, että toiminta kohdistuu ankkuriin ja sen tavoitteisiin.

Henkilöstöjohtaminen:

 • vastaa henkilöstöhallinnasta päivittäistoiminnassa
 • tukee tiimin ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitoa
 • vastaa osaltaan uusien ammattilaisten perehdyttämisestä.

Toiminnan, yhteistyön ja tiedonvaihdon tukeminen: 

 • vastaa säännöllisten tiimikokousten toteuttamisesta 
 • toimii yhteyshenkilönä esimiestiimiin
 • varmistaa tiedonkulun ankkuritiimissä ja esimiesten välillä
 • raportoi toiminnasta esimiestiimille sekä muille sovituille tahoille
 • edistää osaltaan yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä poliisin välillä.

Toiminnan kehittäminen:

 • kehittää ankkuritoimintaa yhteistyössä ankkuritiimin ja esimiesten kanssa.