Toiminnan käynnistäminen

Valtakunnallisesti tavoitteena on, että ankkuri toimii kaikilla alueilla ja kaikissa maakunnissa. Tällä pyritään varmistamaan, että nuoret ovat yhdenvertaisessa asemassa ankkuri- palveluiden suhteen. Ankkuritoiminta perustuu yhteisille kansallisille toimintaperiaatteille, mutta se järjestetään vastaamaan paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Ankkuritoiminnan suunnittelu ja organisointi alkavat paikallisesta, alueellisesta tai seudullisesta päätöksestä käynnistää moniammatillinen yhteistyö nuorten varhaiseen puuttumiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen (Kuvio 5). Ankkuritoiminnan käynnistäminen edellyttää, että toiminta valmistellaan, laaditaan yhteis- työsopimukset ja luodaan verkostot sekä muodostetaan ankkuritiimi ja varmistetaan sen toimintaedellytykset.

Kuvio 5. Ankkuritoiminnan paikallinen tai alueellinen käynnistäminen Kuviossa 5 kuvataan ankkuritoiminnan käynnistämisen vaiheet paikallisesti tai alueellisesti. Ensimmäisen on valmistelu, jossa muun muassa tehdään päätös toiminnan käynnistämisestä ja muodostetaan tilannekuva. Toisessa vaiheessa laaditaan tarvittavat sopimukset ja muodostetaan verkostoja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Kolmannessa vaiheessa muodostetaan ankkuritiimi, jolloin toiminta voi käynnistyä.

 

Ankkuritoiminnan valmistelu

Käynnistämisen ensimmäisessä eli valmisteluvaiheessa (Kuvio 5) nimetään toiminnan organisoinnista vastaava taho, joka voi olla poliisista, sosiaalitoimesta, nuorisotoimesta tai terveystoimesta. Käynnistämisestä vastaava henkilö varmistaa siitä, että ankkuritoiminnan perustaksi muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. Tämän perustana käytetään raportteja ja selvityksiä, jotka koskevat alueen väestöpohjaa, rikostilannetta ja nuorten hyvinvoinnin tilaa. Lisäksi kartoitetaan alueen julkiset ja kolmannen sektorin toimijat ja heidän asiantuntemuksensa sekä toimintamallit ja palvelut, jotka liittyvät ankkuritoiminnan alaan. (Liite 8.)

Yhteistoimintasopimukset

Ankkuritoiminnan käynnistämisen toisessa vaiheessa laaditaan yhteistoimintasopimukset sekä luodaan toimintaverkostot (Kuvio 5). Ankkuritoiminta perustuu yhteistoiminta- sopimukseen kaikkien niiden organisaatioiden välillä, jotka osallistuvat toiminnan toteuttamiseen. Näitä voivat olla hyvinvointialueen tai kunnan / kaupungin sisällä sosiaalitoimi, nuorisotoimi, terveystoimi sekä poliisi. Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on muodostaa yhteinen käsitys toiminnan tavoitteista, toteuttamisesta, johtamisesta ja seurannasta. Yhteistoimintasopimuksessa kuvataan toiminnan lähtökohdat, toimintaan osallistuvien organisaatioiden tehtävät sekä se, millaisia henkilöstövoimavaroja ja resursseja organisaatioilla on. Lisäksi sopimus sisältää kuvauksen siitä, miten rahoitus ja kustannukset jaetaan. Lähtökohtaisesti kukin osallistuva organisaatio vastaa omista kuluistaan, mukaan lukien henkilöstön palkka, koulutukset ja matkat. Sopimuksessa kuvataan myös, miten toimintaa johdetaan ja seurataan, ja se voi sisältää myös muita asioita. (Liite 9.)

Yhteistoimintasopimuksen yhteydessä käydään läpi ankkuritoiminnan perusperiaatteet sisältäen salassapitoa ja tiedonvaihtoa koskevat seikat. Lisäksi ankkuritoiminnalle muodostetaan paikallinen tai alueellinen ohjausryhmä sekä esimiestiimi (Kuvio 5).

Yhteistoimintasopimuksen sisältöalueita

Toiminnan lähtökohdat ja toiminta:

  • moniammatillisen yhteistyön tarkoitus
  • toiminta paikallisesti tai alueellisesti

Resurssit:

  • henkilöstö, työtilat ja muut resurssit
  • tietojärjestelmät
  • kustannusten ja rahoituksen jakaminen / laskutus

Johtaminen ja seuranta:

  • johtamisen organisoiminen
  • toiminnan seuranta ja arviointi 

Muut sovittavat asiat:

  • esim. perehdytys, työnohjaus
  • sopimuksen voimassaolo ja erimielisyyksien ratkaisu

Ankkuritiimin muodostaminen

Ankkuritoiminnan käynnistämisen kolmannessa vaiheessa muodostetaan ankkuritiimi (Kuvio 5). Ankkuritiimin ammattilaisten työnkuvat määritetään ja valitaan tehtäviin sopivat asiantuntijat. Tiimille järjestetään yhteinen koulutus. Koulutus kohdistuu ankkuritoiminnan kannalta keskeisiin sisältöihin eli nuoriin, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisemiseen, rikoskäyttäytymiseen, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön ja lainsäädäntöön. Lisäksi varmistetaan, että kaikki toimijat tuntevat oman ja toisten tiimin ammattilaisten tehtävät sekä yhteistoimintasopimuksen ja sen merkityksen toiminnalle. Ankkuritiimiä muodostettaessa huolehditaan siitä, että tiimin jäsenet tuntevat toimintatavat liittyen tiedonvaihtoon, tietojärjestelmiin, toimitiloihin sekä muihin käytäntöihin. Paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppaneiden tunteminen tukee toiminnan toteuttamista. Myös muiden ankkuritiimien toimintaan tutustuminen auttaa oman alueen toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Käynnistämisvaiheessa sovitaan yhteisestä tilastoinnista, seurannasta ja arvioinnista. Näiden perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan alueen nuorten tarpeita.