Ankarverksamhetens organisation

Ankarverksamheten styrs på tre nivåer. På riksomfattande nivå samordnas ankarverksamheten av en nationell utvecklingsgrupp. På lokal och regional nivå ansvarar en lokal eller regional styrgrupp för riktlinjerna och verksamhetsförutsättningarna för ankarverksamheten. På verksamhetsnivå ansvarar ett chefsteam för ledningen av ankarverksamheten.
På alla nivåer av ankarverksamheten bedömer, utvecklar och följer man upp verksamheten i samarbete med olika aktörer. (Figur 4)

Figur 4. Strukturerna för ledningen och styrningen av ankarverksamheten Figur 4 beskriver ledningen och strukturen samt aktörerna för den nationella utvecklingsgruppen, lokala/regionala styrgrupper, ankarteamen och den dagliga ledningen av dessa, samt nationella och lokal/regionala koordinatorns arbetsbild.


Den nationella samordningen av ankarverksamheten

Nationell utvecklingsgrupp

Ankarverksamheten styrs på nationell nivå. Utvecklingsgruppen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd, Polisyrkeshögskolan och vissa ankarteam. Till utvecklingsgruppens centrala uppgifter hör att samordna ankarverksamheten och följa verksamhetens enhetlighet, tillgänglighet, kvalitet och genomslag på lokal och regional nivå samt att ingripa i eventuella missförhållanden. Dessutom ordnar utvecklingsgruppen utbildningar och tar initiativ till att utveckla ankarverksamheten. Den nationella utvecklingsgruppen deltar i internationellt samarbete och ansvarar för att internationell god praxis sprids i Finland.

Nationell koordinator

Den nationella koordinatorn av ankarverksamheten arbetar i den nationella utvecklingsgruppens regi. Koordinatorn har till uppgift att utveckla ankarverksamheten på nationell nivå i samarbete med den nationella utvecklingsgruppen och de lokala ankaraktörerna.

Koordinatorn ska utvärdera och följa upp ankarverksamheten på nationell nivå och bidra till att stärka kompetensen hos de experter och chefer som deltar i verksamheten. Vidare ansvarar koordinatorn för den nationella och internationella kommunikationen om ankarverksamheten.

Den nationella koordinatorn av ankarverksamheten har följande uppgifter

Utveckling

 • skapa möjligheter att förenhetliga den nationella verksamheten: verksamhetens jämlika natur och kvalitet
 • samordna verksamheten på riksomfattande nivå
 • stödja den lokala/regionala verksamheten, t.ex. inledningsfasen
 • arbeta som expert exempelvis när det gäller informationsutbyte, förebyggande av radikalisering som leder till våldsbejakande extremism, samarbetspartner
 • samordna och sprida information om god praxis på nationell och internationell nivå
 • samordna årliga projekt, till exempel sprida medvetenheten om ankarverksamheten
 • ansvara för andra expertuppgifter

Uppföljning och utvärdering

 • utvärdera och utveckla ankarverksamheten utifrån en enkät som genomförs vartannat år (bland ankaraktörerna och deras chefer)
 • sammanställa ett årligt sammandrag av statistiken över ankarverksamheten och en utvärdering av verksamheten
 • följa verksamhetsberättelserna om ankarverksamheten
 • rapportera om den nationella ankarverksamhetens tillstånd (ministerierna, polisstyrelsen, landskapen och kommunerna, ankaraktörerna)

Utbildning

 • förmedla forsknings- och evidensbaserad information i en lättfattlig form som kan tillämpas i den praktiska verksamheten
 • organisera ett nationellt seminarium (1/år) och delta i lokala och regionala ankarseminarier
 • planera tilläggsutbildning för ankaraktörerna, bl.a. webbkurser: lagstiftning och informationsutbyte, multiprofessionellt samarbete, ledning av ett multiprofessionellt team – multiprofessionellt samarbete på chefsnivå, multiprofessionellt samarbete för förebyggande av radikalisering som leder till våldsbejakande extremism

Information

 • förmedla information mellan ankaraktörerna och ministerierna
 • förmedla information om ankarverksamheten bl.a. till befolkningen och eventuella nationella och internationella samarbetspartner
 • administrera och uppdatera webbplatsen för ankarverksamheten, som används som verktyg för information, utveckling, utbildning och uppföljning

Den lokala och regionala verksamheten

Styrgrupp för ankarteamen

Ankarteamet möter de lokala och regionala behoven när det gäller att främja de ungas välbefinnande och förebygga brott. De regionala ankarteamen styrs av en lokal eller regional styrgrupp som utsetts för dem. Styrgruppen ska säkerställa att främjandet av de ungas välbefinnande och förebyggandet av brott har prioriterats på alla verksamhetsområden och beaktats även i de sektorspecifika verksamhetsplanerna.

Styrgruppen säkerställer genom sin verksamhet de olika sektorernas engagemang i och verksamhetsförutsättningarna för ankarverksamheten. Gruppen utvärderar och följer ankarverksamhetens utfall och bidrar till att utveckla verksamheten i samarbete med chefs- och ankarteamet. Styrgruppen sammanträder 2–4 gånger per år och utöver det vid behov beroende på ankarverksamhetens läge i området.

Den lokala eller regionala styrgruppen och dess uppgifter

Styrgruppens medlemmar:

 • en representant från chefsteamet
 • representanter från kommunens eller stadens social- och hälsovårdsväsende, ungdomsväsende och undervisningsväsende samt polisen

Styrgruppens uppgifter:

 • ansvara för riktlinjerna och prioritetsområdena i verksamheten i sitt område
 • trygga verksamhetsförutsättningarna i den föränderliga omvärlden
 • följa och utvärdera verksamheten
 • godkänna verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen
 • delta i utvecklingen av verksamheten

Ankarteamets ledning

Chefsteamet och den samordnande chefen

Ankarverksamheten har ett chefsteam som består av cheferna inom ankarexperternas eget substansområde. Chefsteamet leder ankarteamet och ansvarar för riktlinjerna för den praktiska verksamheten. Chefsteamet ska trygga verksamhetsförutsättningarna för ankarverksamheten. Det ansvarar för uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten i samarbete med ankarteamet. Chefsteamet hjälper till att hitta en lösning på olika utmaningar i vardagen.

Chefsteamets uppgifter inom ankarverksamheten

Säkerställa verksamhetsförutsättningarna:

 • ansvara för att det finns tillräckliga resurser inom ankarverksamheten för att genomföra verksamheten
 • ansvara för planeringen av och riktlinjerna för verksamheten
 • ansvara för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av ekonomin
 • ansvara för utarbetandet av rapporter och verksamhetsberättelsen i samarbete med det övriga ankarteamet.

Stödja samarbetet:

 • stödja genomförandet av den praktiska verksamheten
 • förmedla information till bakgrundsorganisationen
 • förmedla god praxis, positiva erfarenheter och information om sina egna intressentgrupper till chefsteamet
 • chefsteamet sammanträder regelbundet minst 2–4 gånger per år samt vid behov

Personaladministration/personalledning:

 • ansvara för personaladministrationen och genomförandet av introduktioner
 • möjliggöra samarbete t.ex. genom att beakta arbetsskiftsplaneringen
 • ansvara för upprätthållandet av experternas kompetens
 • ansvara för arbetshälsan inom ankarteamet

Ankarverksamheten gynnas i praktiken av att chefen är lättillgänglig och förtrogen med regionens särdrag. Cheferna inom ankarverksamheten säkerställer verksamhetsförutsättningarna, stöder genomförandet av samarbetet och verksamheten, ansvarar för personaladministrationen och deltar i utvecklingen av verksamheten. Cheferna samarbetar med den lokala eller regionala styrgruppen.

För chefsteamet har utsetts en ledare, och han eller hon är en av medlemmarna i chefsteamet. Denna ledare, dvs. samordnande chef, har till uppgift att förtydliga den multiprofessionella ledningsstrukturen och stärka informationsflödet och ansvarsfördelningen. Ledaren ska dessutom trygga chefsteamets verksamhet och det multiprofessionella samarbetet mellan cheferna inom ankarverksamheten. Vidare ansvarar han eller hon för informationsflödet särskilt mellan cheferna och ankarteamet och för att informationsbehoven uppfylls.

Den samordnande chefens uppgifter

Exempel på den samordnande chefens uppgifter:

 • leda chefsteamet
 • ansvara för chefsverksamheten och samarbetet mellan cheferna 
 • sörja för informationsflödet särskilt mellan cheferna och teamet 
 • ansvara för samordningen av ekonomin för verksamheten
 • ansvara för rapporteringen om verksamheten till styrgruppen (och de kommuner som deltar i verksamheten)
 • den interna och externa informationen om den lokala eller regionala ankarverksamheten
   

Gruppledaren

Ankarteamet kan ha en chef som ansvarar för den dagliga verksamheten, dvs. en grupp- eller teamledare. Teamledaren kan utses bland experterna inom ankarteamet. Verksamhetens smidighet främjas av att teamledaren är fullvärdigt närvarande och tillgänglig i ankarteamets vardag. Till teamledarens uppgifter hör att ansvara för den dagliga verksamheten, stödja samarbetet och informationsutbytet samt ansvara för personalledningen och verksamhetsutvecklingen. Teamledaren ansvarar för egen del för utvecklandet av en multiprofessionell arbetskultur och för ingripanden även i svåra frågor.

Ansvarsområden för den chef som ansvarar för den dagliga verksamheten (gruppledaren/ teamledaren)

Den dagliga ledningen:

 • ansvarar för den dagliga samordningen, organiseringen och ansvarsfördelningen i anslutning till verksamheten
 • säkerställer att verksamheten är inriktad på ankaret och dess mål

Personalledningen:

 • ansvarar för personaladministrationen i den dagliga verksamheten
 • stöder teamet när det gäller att upprätthålla yrkesskickligheten och arbetshälsan
 • ansvarar för egen del för introduktionen av nya experter

Stödet för verksamheten, samarbetet och informationsutbytet: 

 • ansvarar för genomförandet av regelbundna team-möten 
 •  är kontaktperson till chefsteamet
 •  säkerställer informationsflödet inom ankarteamet och mellan cheferna
 •  rapporterar om verksamheten till chefsteamet och till andra överenskomna aktörer
 •    bidrar till att främja samarbetet mellan socialväsendet, hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet samt polisen.

Utvecklingen av verksamheten:

 • utvecklar ankarverksamheten i samarbete med ankarteamet och cheferna.