Arviointi ja kehittäminen

Toiminnan arviointi

Ankkuritoiminnan tehtävänä on vastata ajantasaisesti nuorten muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää toimintamallin jatkuvaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista seurantaa, arviointia ja kehittämistä. Ankkuritoiminnassa arviointi kohdistuu sen tavoitteiden saavuttamiseen nuoren ja perheen sekä organisaation tasolla. Ankkuritoiminnan arviointi sisältää toiminnan laadun seurannan. Tämä mahdollistaa ankkuritoiminnalle asetettujen tavoitteiden ja tehtävien täyttymisen arvioinnin, mutta myös alueen nuorten hyvinvoinnin tilannekuvan muodostamisen sekä toiminnasta tiedottamisen.

Toiminnan arviointi ja seuranta perustuvat systemaattiseen ja yhdenmukaiseen tiedon keräämiseen tilastoista ja palautteista. Ankkuritoiminnasta kerätään tietoa Ankkuritoiminnan Extranetissa. Tätä tietoa voidaan käyttää toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen apuvälineenä paikallisella, alueellisella sekä kansallisella tasolla.

Ankkuritoiminnasta tuotetaan tiimikohtaisesti toimintakertomus, joka kokoaa yhteen kerätyn tiedon ja kuvauksen paikallisesta tai alueellisesta toiminnasta. Tiedon kerääminen, seuranta ja arviointi on tärkeää yksittäisen työntekijän, ankkuritoiminnan, organisaatioiden, paikkakunnan, alueen ja valtakunnan tasolla. Yksittäisen työntekijän kannalta kerätyllä tiedolla voidaan edistää työn laadun kehittämistä ja mahdollisuuksia selkeyttää työnkuvaa ja työtehtäviä. Ankkuritoiminnan kannalta systemoitua seurantaa tarvitaan työn organisoimiseen, kehittämiseen, resurssitarpeiden määrittämiseen ja työn vaikuttavuuden seuraamiseen.

Yhtenäisesti toteutettu tiedonkeruu parantaa työn koordinointia, organisointia ja kehittämistä. Se myös helpottaa toiminnan resurssitarpeista päättämistä. Tiedonkeruu mahdollistaa paikallisen, alueellisen, kuntien välisen sekä valtakunnallisen vertailun ja seurannan. Valtakunnallisesti tiedonkeruuta tarvitaan ankkuritoiminnan tilanteen kartoittamiseksi, palveluiden tarjonnan ja järjestämisen kannalta, mutta myös kuvaamaan nuorten hyvinvoinnin tilaa. Palveluiden alueellinen tasavertaisuus edellyttää systemaattista tiedonkeruuta.

Valtakunnallinen tilastointi ja raportointi

Ankkuritoimintaa tilastoidaan valtakunnallisesti yhdenmukaisesti kaikille yhteisellä Extranet-alustalla. Koska rikosten ennaltaehkäisemiseen kohdistuvat toimet ovat moniulotteisia, myös niiden seurannan ja arvioinnin tulee perustua useisiin erilaisiin kriteereihin. Ankkuritoiminnassa tilastoidaan nuoren kanssa tehtävää työtä. Tämän lisäksi tilastoidaan ankkuritoiminnan sidosryhmien kanssa tekemään yhteistyötä. (Ks. lisää kappaleesta Tapaamisten tilastointi, Ankkuritoiminnan Extranet.)

Ankkuritoiminnasta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen muodossa paikalliselle/alueelliselle sekä valtakunnalliselle ohjausryhmälle. Raportointi perustuu systemaattisesti toteutettuun ankkuritoiminnan asiakastapaamisten, toiminnan sekä henkilöstövoimavarojen anonyymiin tilastointiin sekä kerättyihin palautteisiin. Lisäksi toimintakertomuksessa kuvataan paikallinen tai alueellinen ankkuritoiminta-malli, sen toteuttaminen sekä kehittämiskohteet (liite 10.). Ankkuritoiminnan koordinoiva esimies vastaa toimintakertomuksen laatimisesta sekä kansallisesta raportoinnista. Lisäksi toiminnasta raportoidaan sopimuskunnille sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille.

Toiminnan kehittäminen

Ankkuritoiminnan kehittäminen on näyttöön perustuvaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminta perustuu tietoon ja hyviin käytäntöihin. Ankkuritoiminnan valtakunnallinen tilastointi ja raportointi mahdollistaa osaltaan sen, että toiminta on näyttöön perustuvaa. Tilastoinnin ja raportoinnin perusteella voidaan tunnistaa kehittämiskohteet. Jokaisella ankkuritoimintaa toteuttavalla on vastuu oman työn laadusta ja toiminnan kehittämisestä.

Paikallinen ja alueellinen ankkuritoiminnan kehittäminen

Ankkuritoimintaa kehitetään vastaamaan paikkakunnan ja alueen nuorten hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin (Liite 11.). Toiminnan kehittämisessä myös nuorilta sekä vanhemmilta/ huoltajilta voidaan kysyä kokemuksia. Vanhempien näkemysten huomioiminen nuoren kokemusten rinnalla on tärkeää, sillä nämä voivat erota toisistaan. Kokemuksia voidaan selvittää muun muassa asiakaspaneelien, asiakaspalautejärjestelmän (laatikko/vihko/ sähköinen palautejärjestelmä) tai kokemusasiantuntijoiden kautta.

Paikallista ja alueellista ankkuritoimintaa kehitetään myös varmistamalla ammattilaisten osaaminen. Osaamista vahvistaa jatkokoulutukseen sekä koulutuspäiviin osallistuminen moniammatillisesti ja yli ammattirajojen. Toiminnan kehittäminen vaatii avointa ja reflektoivaa suhtautumista omaan työhön ja paikalliseen toimintaan. Lisäksi toiminnan kehittämisessä hyödynnetään muiden ankkuritiimin ammattilaisten kokemuksia.

Ankkuritoimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisen ohjausryhmän, esimiestiimin ja ankkuritiimin kesken kansallisten linjausten mukaisesti ja huomioiden erityisesti nuorten tarpeet. Kehittämishankkeisiin osallistumisesta päätetään moniammatillisesti yhteistyössä tiimin, esimiesten sekä paikallisen/alueellisen koordinaattorin kesken. Toiminnan kehittäminen perustuu näyttöön sekä tilastointiin ja seurantaan.

Valtakunnallinen ankkuritoiminnan kehittäminen

Valtakunnallisen kehittämisen tarkoituksena on luoda rakenteet paikalliselle tai alueelliselle toiminnalle ja kehittää sitä vastaamaan muuttuvia tarpeita. Ankkuritoiminnan kansallisesta kehittämisestä vastaa valtakunnallinen ankkuritoiminnan kehittämisryhmä yhteistyössä vastuuministeriön kanssa. Toiminnan kehittäminen on näyttöön perustuvaa toimintaa: se perustuu nuorten tarpeisiin, ankkuritoiminnan valtakunnalliseen tilaan sekä ammattilaisten kokemuksiin. Lisäksi kehittämisen perustana käytetään ankkuritoiminnan toimintakertomuksia ja tilastoitua tietoa. Kehittämisryhmän tehtävänä on tukea ankkuritoiminnan vaikuttavuuden mittaamista sekä näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamista.