Ankkuritoiminnan tiedonsaanti ja tiedon jakaminen

Ankkuritoiminta antaa asiakkaalle lisäarvoa ja se on nuorten hyvinvointia edistävää palvelua nuorelle. Toiminta perustuu asianosaisten vapaaehtoisuuteen ja nuoren suostumukseen viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon osalta. Jokainen toimija toimii oman lainsäädäntönsä puitteissa omassa roolissaan, mutta on silti hyödyllistä että toimijat tunnistavat myös toistensa lainsäädäntöä.

Ankkurissa työskentelevät työntekijät noudattavat omaa toimialansa koskevaa sääntelyä ja sen edellyttämiä toimia osana ankkurityöskentelyä. Näin ollen ankkuritoiminta sisältää yhtälailla lapselle/nuorelle tarjottavaa suostumukseen perustuvaa varhaista tukea (esim. nuorisotyöntekijän palvelut) kuin velvoittavia lakisääteisiä toimia esimerkiksi nuoren rikosprosessissa (esim. poliisin tekemä esitutkinta tai sosiaalityöntekijän tekemät palvelutarpeenarviot). On tärkeää, että koko tiimillä on käsitys toimintaan liittyvästä lainsäädännöstä, sen mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Toiminnassa on kuitenkin hyvä muistaa, että se perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Toiminnalla siis tuotetaan lisäarvoa sen asiakkaalle mahdollistamalla usean ammattiryhmän tapaaminen yhdellä kertaa ja näin sujuvoittamalla asiakkaan asioiden hoitamista ja mahdollista etenemistä. Vaikka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, on kuitenkin huomioitava tiedonvaihtoon liittyvä lainsäädäntö.

Tässä jaksossa käydään läpi ankkuritoiminnan kannalta relevanttia lainsäädäntöä. Mukaan on otettu myös tiedonvaihdon kannalta oleellinen lainsäädäntö opetusoimen osalta.

Taulukko 1. Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvä lainsäädäntö nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi ankkuritoiminnassa

Toimiala Kuvaus Laki
Poliisitoimi Poliisin tehtäviin kuuluu rikosten ennalta estäminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Poliisilaki (872/2011) 1 luvun 1 §
Sosiaalitoimi Viranomaisten tulee yhteistyössä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja pyydettäessä osallistua monialaiseen yhteistyöhön. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
1 luvun 5 §, 2 luvun 9 §, 4 luvun
41 §
 
Nuorisotoimi Tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä tarvittavien palvelujen ja muun tuen piiriin, sekä edistää nuoren hyvinvointia. Nuorisolaki (1285/2016)
3 luvun 9-10 §, 4 luvun 13 §
Terveystoimi Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 2 luvun 12 §

Tiedonvaihto ankkuritoiminnassa

Ankkuritoiminnassa toimijoiden keskinäinen tiedonvaihto on keskeinen keino nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ennaltaehkäisyssä. Tiedonvaihdolla voidaan osaltaan luoda kokonaiskuva nuoren tilanteesta ja tunnistaa seikkoja, jotka jäisivät vain yhden ammattiryhmän tietojen perusteella huomioimatta. Ankkuritiimin tiedonvaihtoa ohjaa nuoren itsemääräämisoikeuden kunnioitus ja etu sekä ammattilaisten vaitiolovelvollisuus, ja se perustuu nuoren tietoja ja ammattilaisten toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön (Taulukko 2).

Tiedonvaihtamisella tarkoitetaan asiakastietojen luovuttamista tai vastaanottamista ammattilaiselta toiselle. Nuorta koskevat tiedot kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. Nuori voi kuitenkin antaa suostumuksen tietojenvaihtoon. Mikäli nuoren suostumusta ei ole, ammattilaisella on oltava laissa säädetty toimivalta tietojen vaihtoon, muutoin se ei ole oikeutettua. Ankkuritoiminnassa tiedonvaihdon laajuus suhteutuu jaetun tiedon välttämättömyyteen, tarvittaviin toimenpiteisiin ja harkintaan siitä, miten nuorta voitaisiin parhaiten tukea ja missä jatkotyö nuoren kanssa tehdään. Tietojen vaihtamiseen sisältyy huolellinen tietojen käsittely kunkin hallinnonalan määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus yksittäisistä nuorta koskevista asioista. Salassa pidettäviä ovat ilmoitukset rikoksista ja rikosten ennalta estämistä koskevat selvitykset, sosiaalihuollon asiakastiedot, potilaan terveystiedot ja etsivän nuorisotyön nuorta koskevat tiedot. Salassapito ei poista velvollisuutta ilmoittaa lastensuojelun tarpeesta sosiaalihuollosta vastaavalle tai tietyistä rikosepäilyistä poliisille.

Nuorelta pyydetään suostumus ankkuritiimin toimijoiden keskinäiseen tiedonvaihtoon. Tämän jälkeen ammattilaiset voivat vaihtaa toiminnan kannalta välttämättömiä nuorta koskevia tietoa silloin, kun nuoren etu sitä edellyttää, nuoren edun mukaisessa laajuudessa. Mikäli tapaamisen syynä on asia, jonka käsittelyyn lainsäädännön perusteella ei edellytetä nuoren suostumusta, ammattilaiset voivat luovuttaa tietoja sen mukaisesti kuin käsiteltävänä olevaa asiaa koskeva lainsäädäntö sen määrittelee. Nuoren suostumusta ei tarvita tiedonvaihtoon esimerkiksi lastensuojeluilmoituksessa tai tietyin edellytyksin väkivallan uhan arvioinnissa.

Lue lisää nuorten suostumuksesta tietojenvaihtoon kappaleesta Suostumus tietojen vaihtoon.

Tiedonvaihtamisessa huomioitavia seikkoja

Vaihdettavan tiedon

  • laatu (esim. potilastieto – potilaslaki)
  • välttämättömyys / tarpeellisuus
  • luovuttaminen (esim. oikeus luovuttaa tietoa)
  • vastaanottaminen (esim. vastaanottajan oikeus käsitellä tietoa)
  • konteksti eli mihin tieto liittyy (esim. tietty rikos, uhka, lastensuojelu)
  • käyttötarkoitus (esim. rikosten ennaltaestäminen, palvelutarpeen arviointi)
  • harkinnanvaraisuus (esim. yksityisyyden suojan rajoittaminen suhteessa päämäärään)
  • laajuus eli missä määrin tietoja käsitellään (esim. tietojen luovuttaminen rajatusti)
  • käsitteleminen (esim. mihin tieto tallennetaan, tietosuoja)

Lisätietoja lainsäädännöstä

Jokaisen toimijan tulee tuntea oman toimialansa lainsäädäntö yhteistyön tekemisen sekä tietojen jakamisen osalta toiminnan toteuttamiseksi. Aiemmin avattujen lisäksi taulukossa on lisää tietoa lainsäädännöstä liittyen tietojen luovuttamiseen ja tietojen saantiin ankkuritoiminnassa.

Taulukko 2. Lainsäädäntö tietojen luovuttamisesta ja oikeudesta tietojen saantiin ankkuritoiminnassa

Toimiala Kuvaus Laki

Kaikki

Yksittäistä nuorta koskevista asioista viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus.

Salassa pidettäviä ovat ilmoitukset rikoksista ja rikosten ennalta estämistä koskevat selvitykset, sosiaalihuollon asiakastiedot, potilaan terveystiedot ja etsivän nuorisotyön nuorta koskevat tiedot.

Julkisuuslaki (621/1999) 1 luvun 1 §, 5 luvun 20 §, 6 luvun 23 -24 §

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 3 luvun 14 -15 §;

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 3 luvun 17 §

Poliisilaki (872/2011) 7 luvun  1 §,

Nuorisolaki (1285/2016) 3 luvun 12 §

Kaikki Salassapito ei poista velvollisuutta ilmoittaa lastensuojelun tarpeesta sosiaalihuollosta vastaavalle tai tietyistä rikosepäilyistä poliisille.

Lastensuojelulaki (417/2007) 5 luvun 25 §,

Rikoslaki (29/1889) 15 luvun 10 §

Poliisitoimi

Poliisilla on oikeus viranomaisten ja yhteisöjen salassa pidettäviin tietoihin, jotka ovat poliisin tehtävän suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja, ellei ole nimenomaista kieltoa luovuttaa todisteeksi tai poliisille.

Vaitiolovelvollisuus ei estä tietojen antamista viranomaiselle/julkisyhteisölle, jos tälle säädetyn tehtävän vuoksi on tarve saada tietoa.

Poliisilaki (872/2011) 4 luvun 2-3 §, 7 luvun 1-2 §
Sosiaalitoimi

Sosiaalihuollon järjestäjällä on oikeus luovuttaa tietoa viranomaiselle asiakkaan suostumuksen perusteella tai jos se on lapsen edun mukaista tai asia liittyy vakavaan rikokseen tai väkivallan uhan arvioimiseen.

Muilla viranomaisilla on velvollisuus luovuttaa salassapidon estämättä sosiaalihuollon asiakassuhteeseen liittyvät olennaiset tiedot, kun se laissa säädetyn tehtävän vuoksi on välttämätöntä.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 3 luvun 16 -19 § ja 4 luvun 20 §
Nuorisotoimi Nuorisotoimi voi luovuttaa tietoja vain nuoren/vanhemman suostumuksella, ellei kyse ole väkivallan uhan arvioinnista tai uhkaavan teon estämisestä. Nuorisolaki (1285/2016) 3 luvun 11-12 § ja 6 luvun 28 §, 4 luvun 14 §
Terveystoimi Terveystoimi voi osallistua tietojenvaihtoon, kun siihen on nuorelta suostumus tai kyse on väkivallan uhan arvioinnista tai nimenomainen lain säädös oikeuttaa tietojen vaihtamisen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (784/1992) 4 luvun 13 §