Ankkuritoiminnan tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Ankkuritoiminnan  määrittely

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka

 • kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen
 • toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta tai näiden alojen asiantuntijuus ja osaaminen ankkuritoiminnassa on varmistettu jotenkin muutoin
 • tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • pyrkii ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä

Tehtävät ja tavoitteet

Ankkuritoiminnan tehtävät kohdistuvat nuoren ja perheen palveluihin, organisaation toimintaan sekä tehtäviin paikallisella, alueellisella ja yhteiskunnallisella tasolla (Taulukko 1).

Ankkuritoiminnan tavoitteena on

 • ehkäistä ennalta nuorten rikoksia ja edistää nuorten hyvinvointia moniammatillisessa yhteistyössä
 • tarjota nuorelle ja perheelle tarkoituksenmukainen apu ja tuki oikea-aikaisesti
 • tukea nuorten osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä sekä näköalattomuutta
 • ehkäistä ja tunnistaa väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muiden varhaisen puuttumisen toimijoiden ja toimintamallien kanssa (esim. väkivaltaa ehkäisevät ja tunnistavat toimintamallit)
 • edistää ammattilaisten ammattitaidon kehittymistä yli organisaatiorajojen suhteessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, varhaiseen puuttumiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Ankkuritoiminnan tehtävät eri tasoilla

Nuoren ja perheen tasolla

 • tarjota sellaista palvelua, jossa nuorten ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä ongelmien kasautuminen
 • tarjota yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea nuorelle
 • tukea perhettä nuoren elämänhallinnassa
 • ohjata nuori ja perhe tarvittaessa hoidon, palveluiden tai tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Organisaation tasolla

 • toimia moniammatillisena asiantuntijaverkostona nuorten hyvinvoinnin edistämisen, rikosten ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyssä (osaaminen ja koulutus)
 • osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • seurata ja arvioida ankkuritoiminnan tuloksia ja toimintaa
 • lisätä tietoisuutta nuorten tilanteesta ja toimintamallista.

Paikallisesti sekä alueen ja yhteiskunnan tasolla

 • toimia asiantuntijana ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden ammatti- ja organisaatiorajat ylittävässä kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • osallistua asiantuntijoina toiminnan paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen ohjauksen kehittämiseen
 • toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten hyvinvoinnin edistämisessä (esim. koulut ja oppilaitokset, 3. sektori, muut moniammatilliset työryhmät) sekä rikosten ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi
 • seurata ja arvioida valtakunnallisesti ankkuritoiminnan tuloksia ja toimintaa.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Ankkuritoiminnan keskeiset periaatteet ovat nuoren osallisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus, moniammatillinen yhteistyö sekä nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennaltaehkäiseminen. Periaatteet pohjautuvat etiikkaan ja lainsäädäntöön, jotka ohjaavat ja velvoittavat moniammatilliseen yhteistyöhön.

Nuoren osallisuus

Nuoren osallisuus on ankkuritoimintaa ohjaava periaate. Nuori on ankkuritoiminnan keskeisin henkilö. Hänen osallisuutensa perustuu nuoren itsemääräämisoikeuteen. Nuoren itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoittaa, että nuori kohdataan arvostaen ja kunnioittavasti. Nuorta kuullaan oman elämänsä asiantuntijana ja hänet kohdataan tasavertaisena kumppanina. Tapaamisessa käsitellään nuoren itsensä esittämiä kysymyksiä, kokemuksia ja tapahtumakuvauksia. Ankkuritoiminnan asiakassuhde perustuu kumppanuuteen, mikä mahdollistaa nuoren osallisuuden häntä koskevissa asioissa. Hän tulee kuulluksi ja saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Nuoren kanssa puhutaan avoimesti myös vaikeista ja epämiellyttävistä asioista. Tämä edellyttää luottamuksen rakentamista nuoren ja ankkuritiimin ammattilaisten välille. Nuoren kanssa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa, hänen asioistaan ollaan aidosti kiinnostuneita ja häntä pyritään auttamaan rankaisemisen ja syyttämisen sijaan. Ankkuritiimin ammattilaiset ovat ensisijaisesti nuoren puolella ja tukemassa häntä eteenpäin.

Yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus

Ankkuritoiminnassa nuori kohdataan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta suunnitellaan vastaamaan jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita ja toiminnassa huomioidaan hänen elämänsä kannalta merkitykselliset asiat. Nuoren etu asetetaan etusijalle ja pyritään tunnistamaan nuoren voimavarat ja tukemaan häntä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kokonaisvaltaisuus ankkuritoiminnassa tarkoittaa sitä, että myös vanhemmat ja huoltajat otetaan mukaan toimintaan. Vanhemmilla on keskeinen rooli nuoren tukemisessa. Myös vanhempien avun ja tuen tarpeet on siten pyrittävä tunnistamaan, jotta nuoren toiminnan taustasyiden ratkaisemiseen voidaan tarjota tukea. Tuen tarpeet on mahdollista tunnistaa varhain, kun nuoren tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Tällöin auttamisen mahdollisuuksia on runsaasti.

Moniammatillinen yhteistyö ankkuritoiminnassa

Ankkuritoiminnassa moniammatillisuus perustuu yhteiseen tavoitteeseen, keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Koko toiminnan osalta tämä tarkoittaa, että ammattilaiset jakavat käsityksen siitä, että ankkuritoiminnalla tähdätään rikosten, päihteiden käytön, muun nuorelle haitallisen käyttäytymisen sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisemiseen, varhaiseen puuttumiseen ja nuoren yksilölliseen tukemiseen. Yhteinen tavoite edellyttää sitä, että kaikki ankkuritiimin ammattilaiset tuntevat tavoitteen ja sitoutuvat työskentelemään sen eteen. Nuoren tarpeisiin vastaaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa kaikkien ammattilaisten osaamista tarvitaan. Jokaisella ammattilaisella on sekä oikeus että velvollisuus tuoda oma ammattitaitonsa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ankkuritoiminnassa on yhteisesti sovitut työtavat. Jokaisen nuoren kanssa työskenneltäessä toiminta suunnitellaan yhdessä ja sovitaan yhteisesti työtavoista ja menetelmistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi toiminnan tulee olla sekä paikallisesti ja alueellisesti että ammattiryhmittäin johdettua.

Ankkuritoiminta on tulevaisuuteen suuntautuvaa. Toiminnassa ei käsitellä vain yksittäistä tapahtumaa tai ongelmaa, vaan pyritään puuttumaan tapahtuman syihin ja siihen, mihin nyt mahdollisesti tehtävät ratkaisut johtavat. Ankkuri toimii ”nivelvaiheena”, jossa autetaan nuorta tulevaisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin ja tarvittaessa huolehditaan palveluohjauksesta. Jatkotoimien ja palveluohjauksen suunnittelu vaatii aikaa ja paneutumista nuoren yksilölliseen tilanteeseen.

Nuoren hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennaltaehkäiseminen

Ankkuritoiminnassa yhdistyvät moniammatillisesti rikosten ennalta estäminen, varhainen puuttuminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Painopiste ankkuritoiminnassa on nuoren positiivisen käyttäytymisen tukemisessa rankaisemisen sijaan. Varhaisella puuttumisella pyritään välttämään nuoren ongelmien kasautuminen ja tukemaan jo syntyneiden ongelmien ratkaisemista.

Ankkuritoiminnassa hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennalta estäminen yhdistyvät, koska on tunnistettava kokonaisvaltaisesti syyt, jotka vaarantavat nuoren hyvinvoinnin ja tulevaisuuden. Nuoren hyvinvointi muodostuu moniulotteisista tekijöistä, jotka kohdistuvat nuoreen itseensä, perheeseen, ystäviin, kouluun, taloudelliseen tilanteeseen sekä ympäristön vallitseviin olosuhteisiin, nuoren osallisuuden edistäminen ja nuoren kuuleminen häntä koskevassa asiassa ovat ensisijaisen tärkeitä. Syyt nuoren rikoksilla tai päihteillä oireilemiseen voivat siten olla monisyisiä ja vaikeasti tunnistettavia. Hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennalta estäminen ovat kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa, jonka vaikuttavuus voidaan usein osoittaa vasta pitkällä aikajänteellä tai epäsuorasti. Näin ollen tulosten arvioimiseksi tarvitaan jatkuvaa tiedonkeruuta ja seurantaa.

Osana nuoren hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ja näköalattomuuden ehkäisyä ankkuritoiminnassa voidaan käsitellä nuoren tai huoltajan suostumuksella myös pitkittyneitä tai vakavia koulukiusaamistilanteita, jotka ulottuvat usein myös koulun ulkopuolelle ja verkkoon. Tällöin ankkuritiimi tekee yhteistyötä opetustoimen kanssa ja ankkuritoiminnalla täydennetään asian käsittelyä koulussa.

Nuoret elävät yhä digitalisoituvassa maailmassa, ja tämän päivän lapset ja nuoret ovat historian verkottunein sukupolvi. Tietoverkkoja hyödynnetään kaikessa rikollisuudessa, ja tietoverkkorikollisuuden kiihtyvä kasvu näkyy lasten ja nuorten arjessa. Kehitys on vaikuttanut niin nuorten rikoskäyttäytymiseen kuin lisännyt rikosten uhriksi joutumisen riskiä. Lasten ja nuorten verkossa kohtaamien uhkien ja riskien tunnistaminen ja pääasiassa tietoverkoissa tapahtuvaan rikolliseen riskikäyttäytymiseen puuttuminen edellyttää ankkuritoiminnan työmuotojen ja menetelmien päivittämistä ja kehittämistä.