Johdanto

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, rikosten ennaltaehkäisemiseen ja jo alkaneen rikoskierteen katkaisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä. Siihen kuuluvat asiantuntijat poliisista sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta tai näiden ammattilaisten asiantuntemus ja osaaminen on järjestetty jollain muulla tapaa ankkuritoiminnan käyttöön. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea hänen elämäntilanteessaan ja tarvittaessa hänet voidaan ohjata muun tarpeellisen avun tai tuen piiriin.

Ankkuritoiminta on käynnistynyt Hämeenlinnassa 2000-luvun alkupuolella, tarpeesta kehittää moniammatillista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ennalta ehkäisemisessä. Ankkuritoiminta on koettu ammattilaisten ja nuorten kannalta mielekkääksi ja toimivaksi tavaksi tehdä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kesken. Toiminta on sittemmin laajentunut hyvien käytäntöjen kautta kansalliseksi toimintatavaksi.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on tukea ankkuritoiminnan toteuttamista, kehittämistä ja arviointia Suomessa. Tavoitteena on ohjata, tukea ja yhtenäistää ankkuritoimintaa, jotta nuorilla olisi kansallisesti mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin ja nuoret eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan palveluiden suhteen. Ankkuritoiminta järjestetään vastaamaan paikallisia ja alueellisia tarpeita ja suhteessa olemassa oleviin ja toimiviin käytäntöihin ja toteutetaan joustavasti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ankkuritoiminnan tehtäväkentän laajuus ja kohteet voivat vaihdella ja toiminnan osana voidaan siten järjestää muita tehtäviä, kuten lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja torjunta.

Ankkuritoiminnan keskiössä on nuorten hyvinvoinnin ja sisäisen turvallisuuden edistäminen. Koska tavoite on laaja-alainen, sen toteuttaminen edellyttää kaikkien toimialojen yhteistyötä. Hyvinvoinnin edistäminen ja sisäisen turvallisuuden lisääminen vaativat monialaista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mihin ankkuritoiminnalla voidaan osaltaan vastata.

Käsikirja on laadittu yhteisyössä ankkuritoiminnan kehitämisryhmän kanssa. Kehittämisryhmä muodostuu sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton, Poliisiammattikorkeakoulun ja ankkuritoiminnan edustajista. 

Tämä on käsikirjan ensimmäinen päivitysversio.

Ankkuritoiminnan yhteiset toimintatavat ovat tarpeen useasta syystä:

  1. Nuorilla ja perheillä on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin. Kansallisesti yhtenäisten toimintatapojen ansioista ankkuripalvelut voidaan järjestää eri puolilla maata samansuuntaisesti.
  2. Kansallisesti yhdenmukaisilla toiminnoilla voidaan tukea käytännön ankkuritoiminnan käynnistämistä, suunnittelua, toteutusta, arviointia ja seurantaa
  3. Yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen ja johtamisen.
  4. Ankkuritoimintaa voidaan paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti seurata, arvioida ja kehittää yhdenmukaisesti.

Tässä käsikirjassa ankkuritoiminnan asiakkaalla tarkoitetaan

  • alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta, joka
  • on tehnyt rikoksen tai jota epäillään rikoksesta ja/tai
  • on käyttänyt huumeita ja/tai päihteitä ja/tai
  • jonka toiminnassa on viitteitä väkivaltaisesta radikalisoitumisesta tai ekstremismistä ja/tai
  • tarvitsee moniammatillista tukea elämäntilanteessaan, esim. lähisuhdeväkivaltaan liittyen.