Utvärdering och utveckling

Utvärdering av verksamheten

Ankarverksamheten ska möta de ungas aktuella, föränderliga behov. Detta kräver att verksamhetsmodellen följs upp, utvärderas och utvecklas kontinuerligt på lokal, regional och nationell nivå. Utvärderingen fokuserar på hur målen för ankarverksamheten uppnås på den ungas, familjens och organisationens nivå. Utvärderingen av ankarverksamheten innefattar kvalitetsuppföljning. Detta gör det möjligt att bedöma hur väl ankarverksamhetens mål och uppgifter uppfylls, att forma en lägesbild över de ungas välbefinnande i området och att informera om verksamheten.

Utvärderingen och uppföljningen av verksamheten bygger på systematisk och enhetlig datainsamling ur statistik och utifrån respons. Information om ankarverksamheten samlas in från Ankarverksamhetens Extranät. Denna information kan användas som hjälpmedel för planeringen, utvecklingen och ledningen av verksamheten på lokal, regional och nationell nivå.

Varje ankarteam ska sammanställa en verksamhetsberättelse om ankarverksamheten som innehåller den information som samlats in och en beskrivning av den lokala eller regionala verksamheten. Det är viktigt att informationen samlas in, följs upp och utvärderas på den enskilda medarbetarens, ankarverksamhetens, organisationernas och ortens nivå samt på regionalt och nationellt plan. Ur den enskilda medarbetarens synvinkel kan man med den insamlade informationen främja utvecklingen av arbetets kvalitet och möjligheterna att förtydliga arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna. Ur ankarverksamhetens synvinkel behövs det systematisk uppföljning för att organisera och utveckla arbetet, fastställa resursbehoven och följa upp arbetets verkningsfullhet.

Det att uppgifterna samlas in på ett enhetligt sätt förbättrar samordningen, organiseringen och utvecklingen av arbetet. Det gör det också lättare att fatta beslut om verksamhetens resursbehov. Datainsamlingen gör det möjligt att jämföra och följa upp information på lokal, regional och nationell nivå samt mellan olika kommuner. På nationell nivå behöver information samlas in för att kartlägga ankarverksamhetens situation, med tanke på utbudet och organiseringen av tjänster, men också för att beskriva läget när det gäller de ungas välbefinnande. En jämlik tillgång till tjänster på regional nivå förutsätter systematisk datainsamling.

Nationell statistikföring och rapportering

Ankarverksamheten statistikförs på ett enhetligt sätt i ett extranät som är gemensamt för alla. Eftersom de åtgärder som vidtas för att förebygga brott är flerdimensionella måste också uppföljningen och utvärderingen av dem bygga på flera olika kriterier. I ankarverksamheten statistikförs det arbete som utförs med de unga. Dessutom statistikförs också samarbetet med ankarverksamhetens intressentgrupper. (Se närmare underkapitel Statistikföring av träffarna, Ankarverksamhetens Extranät.)

En rapport om ankarverksamheten lämnas varje år i form av en verksamhetsberättelse till den lokala/regionala styrgruppen och den nationella utvecklingsgruppen. Rapporteringen baserar sig på systematiskt genomförd anonym statistikföring av klientmöten inom ankarverksamheten, verksamheten i sig och personalresurserna samt insamlad respons. Verksamhetsberättelsen innehåller också en beskrivning av den lokala eller regionala ankarverksamhetsmodellen, dess genomförande och utvecklingsobjekt (bilaga 10). Den samordnande chefen ansvarar för utarbetandet av verksamhetsberättelsen och för den nationella rapporteringen. Om verksamheten rapporteras också till avtalskommuner och eventuella samarbetspartner.

Utvecklingen av verksamheten

Utvecklingen av ankarverksamheten är evidensbaserad verksamhet. Med detta avses att verksamheten bygger på kunskap och god praxis. Den nationella statistikföringen och rapporteringen av ankarverksamheten gör det möjligt att utveckla verksamheten på ett evidensbaserat sätt. På basis av statistiken och rapporteringen kan man identifiera utvecklingsobjekt. Var och en som genomför ankarverksamhet ansvarar för sitt eget arbetes kvalitet och för utvecklingen av verksamheten.

Utveckling av den lokala och regionala ankarverksamheten

Ankarverksamheten utvecklas så att den möter de behov i anslutning till de ungas välbefinnande som finns på orten och i regionen (bilaga 11). I utvecklingen av verksamheten kan man också begära respons av föräldrarna/vårdnadshavarna. Det är viktigt att föräldrarnas åsikter beaktas vid sidan av den ungas erfarenheter, eftersom dessa kan avvika från varandra. Deras erfarenheter kan utredas bl.a. via klientpaneler, ett system för klientrespons (låda/häfte/elektroniskt responssystem) eller erfarenhetsexperter.

Den lokala och regionala ankarverksamheten utvecklas också genom att man säkerställer experternas kompetens. Kompetensen stärks genom att experterna deltar i tilläggsutbildning och kursdagar multiprofessionellt och över yrkesgränserna. Utvecklingen av verksamheten kräver en öppen och reflekterande attityd till det egna arbetet och den lokala verksamheten. Även andra ankarteams experterfarenheter utnyttjas i utvecklingen av verksamheten.

Ankarverksamheten utvecklas i samarbete med den lokala styrgruppen, chefsteamet och ankarteamet i enlighet med nationella riktlinjer och beaktande i synnerhet de ungas behov. Beslut om att delta i utvecklingsprojekt fattas genom multiprofessionellt samarbete mellan teamet, cheferna och den lokala/regionala koordinatorn. Utvecklingen av verksamheten bygger på evidens samt på statistikföring och uppföljning.

Utveckling av den riksomfattande ankarverksamheten

Syftet med den riksomfattande utvecklingen är att skapa strukturer för den lokala eller regionala verksamheten och utveckla denna så att den möter de föränderliga behoven. Den nationella utvecklingsgruppen ansvarar tillsammans med det ansvariga ministeriet för utvecklingen av ankarverksamheten på nationell nivå. Verksamhetsutvecklingen är evidensbaserad verksamhet: den bygger på de ungas behov, ankarverksamhetens nationella läge och experternas erfarenheter. Som grund för utvecklingsarbetet används dessutom verksamhetsberättelserna om ankarverksamheten och insamlad statistik. Utvecklingsgruppen har i uppgift att stödja mätningen av ankarverksamhetens effekter och stärkandet av den evidensbaserade verksamheten.