Inledande av verksamheten

På riksomfattande nivå är målet att ankarverksamheten ska omfatta alla områden och alla landskap. På så sätt strävar man efter att säkerställa att alla unga är i jämlik ställning i förhållande till ankartjänsterna. Ankarverksamheten bygger på gemensamma nationella verksamhetsprinciper men anpassas efter lokala och regionala behov och särdrag.

Planeringen och organiseringen av ankarverksamheten initieras av ett lokalt eller regionalt beslut att inleda ett multiprofessionellt samarbete för att säkerställa ett tidigt ingripande, främja välbefinnandet och förebygga brott bland unga (figur 5). För att ankarverksamhet ska kunna inledas förutsätts att verksamheten förbereds, samarbetsavtal utarbetas och nätverk skapas samt att ett ankarteam bildas och dess verksamhetsförutsättningar säkerställs.

Figur 5. Inledning av ankarverksamhet på lokal eller regional nivå Figur 5 beskriver processen/de olika skeden vid inledningen av ankarverksamheten på lokal eller regional nivå: förberedning, upprättande av avtal och verksamhet, bildandet av ankarteamet.

 

Förberedning av ankarverksamheten

I den första inledande fasen, dvs. förberedningsfasen (figur 5), bestäms vem som ska ansvara för organiseringen av verksamheten. Det kan vara en representant för polisen, socialväsendet, ungdomsväsendet eller hälsovårdsväsendet. Den som ansvarar för inledandet av verksamheten säkerställer att en helhetsbild av situationen i regionen sammanställs som en grund för ankarverksamheten. Som grund för detta används rapporter och utredningar om befolkningsunderlaget, brottsläget och de ungas välbefinnande i området. Vidare kartläggs aktörerna inom den offentliga sektorn och den tredje sektorn samt deras expertis, liksom även de verksamhetsmodeller och tjänster som är förknippade med ankarverksamheten. (Bilaga 8).

Samarbetsavtal

I den andra fasen av inledandet av ankarverksamheten upprättas samarbetsavtal och verksamhetsnätverk (figur 5). Ankarverksamheten bygger på ett samarbetsavtal mellan alla de organisationer inom samarbetsavtalet som deltar i genomförandet av verksamheten. Dessa kan bestå av socialväsendet, ungdomsväsendet, hälsovårdsväsendet och polisen i ett välfärdsområde eller en kommun/stad. Syftet med samarbetsavtalet är att bilda en gemensam uppfattning om målen för genomförandet, ledningen och uppföljningen av verksamheten. I samarbetsavtalet beskrivs utgångspunkterna för verksamheten samt vilka uppgifter, personalresurser och andra resurser de organisationer har som deltar i verksamheten. Vidare innehåller avtalet en beskrivning av hur finansieringen och kostnaderna fördelas. I princip ansvarar varje deltagande organisation för sina egna kostnader, inklusive personalens lön, utbildningar och resor. I avtalet redogörs även för hur verksamheten leds och följs upp, och avtalet kan också innehålla annan information. (Bilaga 9)

I samband med samarbetsavtalet går man igenom grundprinciperna för ankarverksamheten inklusive detaljerna om sekretess och informationsutbyte. Dessutom bildas en lokal eller regional styrgrupp och ett chefsteam för ankarverksamheten (figur 5).

Innehållsområden i samarbetsavtalet

Verksamhetens utgångspunkter och verksamheten:

  • ändamålet med det multiprofessionella samarbetet
  • verksamheten på lokal eller regional nivå

Resurser:

  • personal, arbetslokaler och övriga resurser
  • informationssystem
  • fördelningen av kostnaderna och finansieringen/faktureringen

Ledning och uppföljning:

  • organiseringen av ledningen
  • uppföljning och utvärdering av verksamheten

Övrigt, enligt överenskommelse:

  • t.ex. introduktion, arbetshandledning
  • avtalets giltighet och avgörande av meningsskiljaktigheter

Ankarteamet bildas

I den tredje fasen av inledandet av ankarverksamheten bildas ankarteamet (figur 5). Arbetsbeskrivningarna för experterna i ankarteamet bestäms och lämpliga experter utses. För teamet ordnas en gemensam utbildning. Utbildningen gäller centrala teman inom ankarverksamheten, dvs. unga, tidigt ingripande, förebyggande, brottsligt beteende, våldsbejakande radikalisering och extremism samt multiprofessionellt samarbete och lagstiftning. Vidare säkerställs att alla aktörer är medvetna om sina egna och de övriga ankarexperternas uppgifter samt om samarbetsavtalet och vilken betydelse det har för verksamheten. När ankarteamet bildas ser man till att medlemmarna i teamet är förtrogna med förfarandena kring informationsutbyte, informationssystemen, lokalerna och övrig praxis. Genomförandet av verksamheten stöds av att experterna känner till de lokala och regionala samarbetspartnerna. Det är också till fördel i planeringen och inledandet av verksamheten i det egna området att studera andra ankarteams verksamhet. I inledningsfasen kommer man överens om den gemensamma statistikföringen, uppföljningen och utvärderingen. Utifrån dessa utvecklas verksamheten kontinuerligt så att den möter de ungas behov i området.