Målet är ungas välbefinnande – nyckeln är tidigt ingripande

I Ankarverksamheten är målet multiprofessionellt ingripande i ett tidigt skede för att främja ungas välbefinnande och förebygga brott. Den unga möts på ett individuellt, övergripande sätt. Det centrala är att beakta och stödja den ungas egna styrkor. Tidigt ingripande förhindrar och förebygger att problem hopar sig och blir svårare. Inom Ankarverksamheten är målet att hitta ändamålsenlig hjälp och stöd för den unga.

Ankarteamens multiprofessionella samarbete:

  • Ankarverksamheten genomförs i ett multiprofessionellt samarbete.
  • I Ankarteamet deltar, beroende på situationen, polisen, experter inom social-, hälsovårds- och ungdomssektorn eller så har deras kompetens säkerställts till teamets förfogande på något annat sätt.
  • Ankarteamets verksamhet bygger på ömsesidig respekt, förtroende samt gemensamt överenskomna handlingssätt.
  • Organisationerna som deltar i verksamheten avtalar lokalt om Ankarverksamheten.

Ankarteamet i samarbete med intressentgrupper och tredje sektorn

Ankarteamet samarbetar med andra aktörer i enlighet med den ungas individuella situation. Sådana kan vara till exempel olika kommunala aktörer, skolor, tredje sektorn, fritids- och idrottsföreningar samt religiösa aktörer.