Andra hjälpande aktörer

Ungas telefon

Möjlighet att anonymt diskutera bekymmer förtroligt med en vuxen.

Mer information.

Radinet-verksamheten

Syftet är att erbjuda förtroligt och opartiskt professionellt stöd för radikaliserade personer som vill lösgöra sig från våldsamma extrema ideologier och våldsam extremverksamhet.

Mer information.

Marak

Syftet är att hjälpa offer som upplevt våld i nära relationer eller parrelationer eller personer som lever under hot om detta. Målet är att offret ska få den hjälp som behövs hos yrkespersoner/myndigheter enkelt och snabbt.

Mer information.

Navigatorn

Syftet är att med hjälp av en lågtröskelmodell erbjuda individuell handledning, rådgivning och stöd i hantering av vardagen och sociala färdigheter samt i utbildning och sysselsättning.

Mer information.

Brottsofferjouren (RIKU)

Syftet är att stödja ställningen för brottsoffer, deras anhöriga och vittnen i brottmål genom att erbjuda stödtjänster, som praktiska råd och psykiskt stöd.

Mer information. 

Medling i brott- och tvistemål

Syftet är att erbjuda parter i ett brott- eller tvistemål möjlighet att behandla de olägenheter som orsakats offret samt komma överens om hur dessa ska gottgöras med stöd av en opartisk medlare.

Mer information.

Vamos

Syftet är att stödja unga som riskerar att hamna utanför andra tjänster och som behöver inriktat stöd. Målet är att erbjuda tjänsterna individuellt utifrån den ungas utgångsläge. Tjänsten erbjuds på åtta orter: Helsingfors, Esbo, Lahtis, Åbo, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi och Vanda.

Mer information.