Ankarverksamhet

Syftet med Ankarverksamheten är att främja de ungas välbefinnande och förebygga brott i ett tidigt skede. Lokalt kan Ankarna även verka i uppgifter som gäller våld i nära relationer och parrelationer.

Ankarverksamheten genomförs i ett multiprofessionellt Ankarteam. Experter från polisen, social-, hälsovårds- och ungdomssektorn medverkar. Teamets sammansättning kan variera från fall till fall. Det multiprofessionella teamet träffar den unga och vårdnadshavarna i ett så tidigt skede som möjligt, för att den unga ska kunna stödjas på ett ändamålsenligt sätt och vid behov hänvisas till rätt hjälp eller stöd

Processen i Ankarverksamheten: