Materiaalia ankkuritoiminnan tueksi

Julkaisu Sisältö Tekijä(t) Lähde/ pysyvä linkki
Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen                                                     
Ankkuritoiminnan käsikirja Moniammatillinen yhteistyö nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen Moilanen, T, Airaksinen M. & Kangasniemi M. 2019, Sisäministeriön julkaisuja:16 Tästä pääset käsikirjaan.
Luo luottamusta, suojele lasta: opas yhteistyöstä lapsia ja perheitä työssään kohtaaville Tietoa nuoren hyvinvoinnista ja syrjäytymiseen liittyvistä riskitekijöistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016

Tästä pääset oppaaseen.

Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa Tietoa nuorten hyvinvoinnista ja syrjäytymiseen liittyvistä riskitekijöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016

Katso raportti tästä.

Pohjoismaiset moniviranomaisyhteistyön toimintamallit nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ehkäisyssä Julkaisussa kuvataan ja vertaillaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn kohdistuvat Pohjoismaiset moniammatilliset toimintamallit. Sisäministeriö 2018 Katso julkaisu tästä.  
Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla Rikosseuraamusalan sosiaalinen rooli ja tehtävät Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 2014 Katso lisää tästä.
Toimintakyvyn arviointi 16-29- vuotiailla NEET-nuorilla Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa,  nuorten toimintakyvyn arviointiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.

Tästä pääset julkaisuun.
Rikosten ennaltaehkäiseminen ja rikosseuraamukset                                                                         
Enska- poliisin ennalta estävän työn strategia 2019-2023 Strategiassa on määritelty poliisin ennalta estävän työn tavoitteet, kohdealueet ja näihin liittyvät strategiset linjaukset. Sisäministeriö 2018 Katso asiakirja tästä.
Rikollisuuden ennaltaehkäiseminen Sivustolla ajankohtaista tietoa rikosten ennaltaehkäisemisestä, suosituksia, hyviä käytäntöjä sekä materiaalia nuorten rikosten ennalta ehkäisemiseen Rikoksentorjuntaneuvosto, Oikeusministeriö

Katso lisää tästä.

Rikosseuraamuslaitos Sivustolla ajankohtaista tietoa rikosten seuraamuksiin ja säännöksiin liittyen Rikosseuraamuslaitos Katso lisää tästä.
Turvallisuuden edistäminen                                                                                                                 
Sisäisen turvallisuuden strategia Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäministeriö 2017 Katso strategia tästä.
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta Sisäisen turvallisuuden selonteko ja sisäisen turvallisuuden strategia
toimivat tiekarttana Sipilän hallitusohjelman tavoitteille tehdä Suomesta maailman turvallisin maa asua,
elää, yrittää ja tehdä työtä
Sisäministeriö 2016 Katso selonteko tästä.
Väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoituminen                                                                                 
Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa Ehdotus sisältää kuvauksen toimintamallista ja periaatteista  taistelualueilta palaaviin liittyvien haasteiden hoitamisessa. Sisäministeriö 2017 Katso julkaisu tästä.
Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma Kansallinen toimenpideohjelma väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseen Sisäministeriö 2016 Katso lisää tästä.
Tutkintaselostus: Puukotukset Turussa 18.8.2017 Selostus tapahtumasta ja siihen liittyvästä viranomaistoiminnasta johtopäätöksineen. Onnettomuustutkintakeskus, 2017 Tästä näet selostuksen.
Väkivaltainen radikalisoituminen Ajankohtaista ministeriön välittämää tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta mm. tilannekatsaukset Sisäministeriö

Tästä pääset sivulle.

Tästä näet viimeisimmän tilannekatsauksen.

 

Ankkuritoimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Tekijä Aihe Oppilaitos Lähde
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto                                                                                                     
Paavola P & Tuomivaara S. Moniammatillinen yhteistyö laajoissa terveystarkastuksissa terveydenhoitajan näkökulmasta Hämeen amk, 2015

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112618012

Kandidaatin tutkinto
Hjerp K Rakenteellinen sosiaalityö väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä Lapin yliopisto Saatavilla pyydettäessä tekijältä/Lapin yliopisto
Ammattikorkeakoulututkinto
Heinonen M Ankkuri-toiminta: uhka vai mahdollisuus parempaan huomiseen? Polamk, 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802212661

Karhula S

Sosiaalinen tukiverkosto: perhe, ystävät ja työkaverit voimavarana arjessa

Polamk, 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802272824

Härönoja K

Community policing and preventive action in Finland

Polamk, 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060712724

Kansanen L

Salassa pidettävän tiedon luovuttamisen edellytyksistä viranomaisyhteistyössä – sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja poliisi

Laurea amk., 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705229398

Koitti M & Niemi J

Nuorten rikosten tekijöiden kokemuksia Ankkuritoiminnasta

Laurea amk, 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801111243

Kujala H

Ankkuri-toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Suupohjan alueelle. "Olen tyytyväinen, kun en enää pyydä anteeksi vaan kiitän

Seinäjoen amk 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703133222

Paapponen J

Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen ja arvioiminen korkeakouluissa riskinarviointityökalulla

Laurea amk.2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701171447

Stepanov A

Vaikuttavuustutkimus Hämeenlinnan moniammatillisen Ankkuri-tiimin intervention vaikutuksesta 15-17 -vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymiseen

Polamk, 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705097125