Materiaalia ankkuritoiminnan tueksi

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Ankkuritoiminnan käsikirja
Moniammatillinen yhteistyö nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen
Sisäministeriön julkaisuja: 40/2022
Ankkuritoiminnan käsikirja

Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Tutkimusraportti ankkuritoiminnan vaikuttavuudesta
Kaakinen, Markus; Vauhkonen, Teemu; Tanskanen, Maiju; Hoikkala, Tommi 
Valtioneuvoston kanslia 2022
Ankkuritoiminnan vaikuttavustutkimuksen raportti

Luo luottamusta, suojele lasta: opas yhteistyöstä lapsia ja perheitä työssään kohtaaville
Tietoa nuoren hyvinvoinnista ja syrjäytymiseen liittyvistä riskitekijöistä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016
Luo luottamusta, suojele lasta -opas

Pohjoismaiset moniviranomaisyhteistyön toimintamallit nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ehkäisyssä.
Julkaisussa kuvataan ja vertaillaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn kohdistuvat Pohjoismaiset moniammatilliset toimintamallit.
Sisäministeriö 2018
Pohjoismaiset moniviranomaisyhteistyön toimintamallit -julkaisu

Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla
Rikosseuraamusalan sosiaalinen rooli ja tehtävät
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 2014
Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla -julkaisu

Toimintakyvyn arviointi 16-29- vuotiailla NEET-nuorilla
Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa, nuorten toimintakyvyn arviointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.
Toimintakyvyn arviointi 16-29- vuotiailla NEET-nuorilla -julkaisu

Rikosten ennaltaehkäiseminen ja rikosseuraamukset

Enska- poliisin ennalta estävän työn strategia 2019-2023
Strategiassa on määritelty poliisin ennalta estävän työn tavoitteet, kohdealueet ja näihin liittyvät strategiset linjaukset.
Sisäministeriö 2018
Enska- poliisin ennalta estävän työn strategia 2019-2023

Nuoret ja rikollisuus -sivusto
Sivustolta löydät tietoa milloin rikoksen määritelmä täyttyy, miten poliisille ilmoitetaan jos epäilee rikosta ja mistä löytyy apua eri tilanteisiin.
Nuoret ja rikollisuus -sivusto

Rikollisuuden ennaltaehkäiseminen
Sivustolla ajankohtaista tietoa rikosten ennaltaehkäisemisestä, suosituksia, hyviä käytäntöjä sekä materiaalia nuorten rikosten ennalta ehkäisemiseen
Rikoksentorjuntaneuvosto, Oikeusministeriö
Rikoksentorjunta.fi -sivusto

Rikosseuraamuslaitoksen sivusto
Sivustolla ajankohtaista tietoa rikosten seuraamuksiin ja säännöksiin liittyen
Rikosseuraamuslaitos
Rikosseuraamuslaitoksen -sivusto

Turvallisuuden edistäminen

Sisäisen turvallisuuden strategia
Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman vision mukaisesti maailman turvallisin maa. Valtioneuvosto hyväksyi strategian 5.10.2017.
Sisäministeriö 2017
Sisäisen turvallisuuden strategia

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
Selonteossa arvioidaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia, sekä määritellään sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja kehittämisen suunta alkaneelle vuosikymmenelle. 
Valtioneuvosto 2021
Sisäisen turvallisuuden selonteko

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi

Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa.
Ehdotus sisältää kuvauksen toimintamallista ja periaatteista taistelualueilta palaaviin liittyvien haasteiden hoitamisessa.
Sisäministeriö 2017
Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa -julkaisu

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma
Kansallinen toimenpideohjelma väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseen
Sisäministeriö 2016
Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma

Tutkintaselostus: Puukotukset Turussa 18.8.2017
Selostus tapahtumasta ja siihen liittyvästä viranomaistoiminnasta johtopäätöksineen.
Onnettomuustutkintakeskus, 2017
Onnettomuustutkintakeskuksen selvitys

Väkivaltainen radikalisoituminen
Ajankohtaista ministeriön välittämää tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta mm. tilannekatsaukset
Sisäministeriö
Sisäministeriön verkkosivu väkivaltaisesta radikalisoitumisesta

Ankkuritoimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Kandidaatin tutkinto
Hjerp K;
Rakenteellinen sosiaalityö väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä
Lapin yliopisto; (Saatavilla pyydettäessä tekijältä/Lapin yliopisto)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Paavola P & Tuomivaara S.
Moniammatillinen yhteistyö laajoissa terveystarkastuksissa terveydenhoitajan näkökulmasta
Hämeen amk, 2015

Ammattikorkeakoulututkinto
Heinonen M.
Ankkuri-toiminta: uhka vai mahdollisuus parempaan huomiseen?
Polamk, 2018

Karhula S.
Sosiaalinen tukiverkosto: perhe, ystävät ja työkaverit voimavarana arjessa
Polamk, 2018

Härönoja K.
Community policing and preventive action in Finland
Polamk, 2017

Kansanen L.
Salassa pidettävän tiedon luovuttamisen edellytyksistä viranomaisyhteistyössä – sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja poliisi
Laurea amk 2017

Koitti M. & Niemi J.
Nuorten rikosten tekijöiden kokemuksia Ankkuritoiminnasta
Laurea amk 2017

Kujala H.
Ankkuri-toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Suupohjan alueelle. "Olen tyytyväinen, kun en enää pyydä anteeksi vaan kiitän"
Seinäjoen amk 2017

Paapponen J. 
Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen ja arvioiminen korkeakouluissa riskinarviointityökalulla
Laurea amk 2017

Stepanov A.
Vaikuttavuustutkimus Hämeenlinnan moniammatillisen Ankkuri-tiimin intervention vaikutuksesta 15-17 -vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymiseen
Polamk, 2017