Information om webbplatsen Ankkuritoiminta.fi

Webbplatsen togs i bruk 15.1.2019 som en del av Polisstyrelsens projekt 2017-533 ISF-P "Ankkuritoiminnan kehittäminen raditoiminnassa" ("Utveckling av Ankarverksamheten i radiverksamhet) (nedan Ankarprojektet).

Ankarprojektet har genomförts i samarbete med inrikesministeriet och Östra Finlands universitet och det har fått finansiering av Europeiska unionens fond för inrikes frågor.

Innehållet på Ankkuritoiminta.fi

På Förstasidan finns en beskrivning av Ankarverksamheten och framlyft innehåll gällande centrala funktioner och aktuella teman.

I avsnittet För unga sammanställs information om den ungas klientrelation inom Ankarverksamheten och länkar där den unga kan hitta hjälp och stöd.

I avsnittet För anhöriga är beskrivningen av Ankarverksamheten riktad mot människor som känner en ung person som orsakar oro.

I avsnittet För yrkespersoner sammanställs information som stöd för myndigheters och organisationers verksamhet.

I avsnittet Ta kontakt sammanställs Ankarverksamhetens kontaktinformation och kontaktinformation för aktörer som erbjuder unga hjälp.

Sökning

Sökningen på webbplatsen finns i sidhuvudet. Som standard riktas alla sökningar till hela webbplatsens innehåll.

Kommentarer

Responsblanketten kan användas för att skicka frågor och synpunkter. Responsen behandlas under tjänstetid och målet är att den besvaras inom två veckor. Synpunkter och frågor kan besvaras endan om kontaktuppgifterna har ifyllts (e-postadress eller namn och adress).

Responsen besvaras i första hand per e-post. Du hittar responsblanketten på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/S/B905370BCCD42D2A.par

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas efter terminal. Sidornas visuella utformning är bäst när de senaste webbläsarversionerna används. Webbplatsen kan även användas med äldre webbläsarversioner, men då är alla egenskaper inte nödvändigtvis tillgängliga till fullo.

Användningsvillkor

Läs användningsvillkoren noggrant. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Ankarverksamhetens utvecklingsprojekt, inrikesministeriet, Polisstyrelsen och andra informationsproducenter för materialet.

Användning av textmaterialet på webbplatsen och länkning till det är tillåtet i sammanhang där god sed iakttas, när källan nämns. Användningen av material som sådant i kommersiellt syfte ska alltid avtalas separat med en representant för utvecklingsprojektet för Ankarverksamheten eller inrikesministeriet.

Bilder och upphovsrätten till dem

Upphovsrätten till bilder på webbplatsen innehas uteslutande av utvecklingsprojektet för Ankarverksamheten, inrikesministeriet eller den som tagit bilderna. Bilderna kan och får inte användas i andra sammanhang

Rättsligt förbehåll

Polisstyrelsens projekt 2017 -533 ISF-P ansvarar för webbplatsen. På webbplatsen finns innehåll på finska, svenska och engelska.

I webbplatsens innehåll har vi på alla sätt försökt uppnå korrekt och uppdaterad information.

Ankarprojektet ansvarar inte för kostnader eller skada som orsakats användaren av eventuella fel i webbplatsens innehåll. Ankarprojektet ansvarar inte heller för sådan skada som beror på tekniska störningar eller för material som länkats till webbplatsen men som publicerats av utomstående parter.

När du förflyttar dig till en länkad sida, tillämpas användningsvillkoren för den aktuella webbplatsen. Ankarprojektet är inte ansvarigt för uppdatering eller publikationer av dessa tredje parters webbplatser eller riktigheten i uppgifter som framförs på webbplatserna. En länk på webbplatsen till en tredje parts webbplats betyder inte att Ankarprojektet skulle ansvara för funktionen av webbplatsen eller produkter eller tjänster som tillhandahålls eller omnämns på webbplatsen.

Ankarprojektet betalar ingen ersättning eller arvode för användningen av webbplatsen eller information som erbjuds via webbplatsen. Ankarprojektet beviljar inte heller någon rätt att använda och redigera vilket som helst material på webbplatsen utan begränsning och globalt fritt från alla avgifter.

Ankarprojektet kan inte garantera att meddelanden som sänds i det öppna datanätet är konfidentiella. Användarna ska undvika att konfidentiell information sänds som en del av respons eller e-postmeddelanden.

Material på webbplatsen kan inte anses vara ett för Ankarprojektet bindande erbjudande, uppmaning eller åtagande.

Ankarprojektet förbehåller sig rätten att uppdatera, justera och ändra användningsvillkoren samt webbplatsens innehåll och visuella utformning. Det är bra att användaren tidvis kontrollerar alla gällande användningsvillkor på denna sida. Ankarprojektet har rätt att när som helst och utan att uppge orsaken avbryta tillhandahållandet av webbplatsen till exempel under underhålls-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas Finlands lag, med undantag för dess bestämmelser gällande val av lag.

Hantering av personuppgifter

Ankarprojektet har förbundit sig att skydda integriteten för besökare som ger respons och deras personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga personuppgifter insamlas på webbplatsen.

Allmänna statistiska data samlas in om användningen av webbplatsen. Dessa används av inrikesministeriet för utveckling av nättjänster. Dessa uppgifter är:

- hämtade sidor

- tidpunkt

- IP-adress

- webbläsare och operativsystem.

När det gäller personuppgifter sparar vi endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv lämnat i samband med respons. Dessa används för att vi ska kunna besvara användarens kontaktförfrågan, frågor eller annan respons.

Observera att uppgifter som du sänt som respons eventuellt måste sparas i enlighet med reglerna för fonden som beviljar stöd som en del av rapporteringen av Ankarprojektets verksamhet.

Ankarprojektet får stöd av Europeiska unionens fond för inrikes frågor och därmed är Ankarprojektet skyldigt att förvara allt material gällande projektets bokföring och tillhörande material samt andra handlingar som gäller genomförande av projektet så att det är möjligt att övervaka användningen av stödet. Förvaringen av handlingarna betjänar även stödmottagaren vid utredningen av eventuella oregelbundenheter. Utöver det material som nämns ovan ska stödmottagaren även bevara alla behövliga uppgifter, redogörelser, handlingar och upptagningar som kan vara av betydelse vid övervakningen av huruvida grunderna för beviljande av stödet uppfylls, stödanvändningen och iakttagandet av stödvillkoren. Stödmottagaren ska även förvara handlingar som gäller projektet för den som stödet överförts till. Materialet ska förvaras i tio år från den slutdag för stödet som fastställs i stödbeslutet.