Poliisin uusi strategia siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 15.28
Tiedote

Poliisin uuden ennalta estävän toiminnan strategian tavoitteena on vahvistaa ihmisten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää rikosten ja häiriöiden taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.

Käytännössä poliisin ennalta estävä toiminta on muun muassa nuorten kohtaamista, työtä lähiöissä ja syrjäseuduilla sekä paikallisten ongelmien ratkaisemista yhdessä muiden viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ennalta estävällä työllä tuetaan poliisin muita toimintoja osaamisen, tiedon ja yhteistyökanavien avulla.

- Tärkeintä turvallisuustyötä on estää väkivaltaa ja koskemattomuuden loukkaamista ennen kuin rikos tapahtuu. Ennaltaehkäisyä on myös rikoskierteen katkaisu. Siksi lisäämme ensi vuonna erityisesti nuorten parissa työtä tekevien lähiöpoliisien määrää ja siirrämme poliisin työn painopistettä pari piirua ennalta ehkäisyn suuntaan, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Osaksi jokaisen poliisilaitoksen päivittäistä toimintaa

Strategiaan liittyvät toimenpiteet tulevat osaksi jokaisen poliisilaitoksen päivittäistä toimintaa johtamisen ja esimiestyön kautta. Ennalta estävä toiminta on poliisin lakisääteinen tehtävä, mutta sen pitää olla myös ajattelutapa kaikessa poliisin toiminnassa.

Poliisin ennalta estävä työ on suunnitelmallista ja johdettua ja sillä estetään rikoksia, turvallisuutta heikentäviä häiriöitä ja muita ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia ei-toivottuja tapahtumia. Poliisi toimii ratkaisulähtöisesti yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Vuoden 2019 kärkiteemat

Vuonna 2019 strategian toimeenpanossa on viisi kärkiteemaa, joihin panostetaan erityisesti. Nämä ovat: Ankkuri-toiminnan kehittäminen edelleen, poliisitoiminta lähiöissä ja harvaan asutuilla alueilla, yhteistyö oppilaitosten kanssa, naisiin kohdistuvan ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen sekä toiminta vähemmistöjen kanssa. Hallitus tukee toimeenpanoa myös lisämäärärahalla. Vuoden 2019 budjettiesitys sisältää 2,5 milj. euron lisämäärärahan poliisin ennalta estävään toimintaan ja 3,3 milj. euron lisämäärärahan poliisin toimintaan erityisesti harvaan asutulla alueella.

Tavoitteena on vahvistaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta

Ennalta estävän toiminnan strategian tavoitteena on, että ihmisten turvallisuus ja turvallisuuden tunne säilyvät ja vahvistuvat. Sitä varten on tärkeää, että poliisi ottaa toiminnassaan huomioon eri väestöryhmät, vähemmistöt, ikäryhmät sekä maan eri alueiden erilaiset tarpeet.

Tavoitteena on myös se, että rikosten ja turvallisuutta heikentävien häiriöiden aiheuttamat taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ihmisille ja yhteiskunnalle vähenevät. Lisäksi halutaan varmistaa, että ennalta estävän toiminnan erityisosaaminen ja yhteistyöverkostot ovat hyödynnettävissä myös muussa poliisitoiminnassa.

Viranomaisten välinen yhteistyö on suomalainen vahvuus

Viranomaisten välinen, sektorirajat ylittävä ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on suomalainen vahvuus ja voimavara. Hyvä yhteistyö on yksi syy siihen, että Suomi on yksi maailman turvallisimmasta maista.

Esimerkiksi Ankkuritoiminnassa on kehitetty poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä rikoksilla oireilevien nuorten auttamiseksi. Ankkuritiimit toimivat ennaltaehkäisevästi niin, että lasten ja nuorten elämän tilannetta pystytään kokonaisvaltaisesti parantamaan yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa.

Strategian toteutumista seurataan

Poliisihallitus laatii toimenpanosuunnitelman. Tavoitteet ovat valtakunnallisia, mutta toimenpiteet räätälöidään alueellisesti ja paikallisesti. Sisäministeriö kokoaa vuosittain julkisen raportin strategian toimeenpanon etenemisestä.

Strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin työpajoja, joissa poliisitoimi, eri väestöryhmät, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät osallistuivat strategian valmisteluun.

Poliisin ennalta estävän työn strategia 2019-2023

Ennalta estävän työn tavoitteet ja keinot, kuva

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö, työryhmän puheenjohtaja Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]