Valtakunnallinen mallinnus taistelualueilta palaavien lasten ja heidän läheistensä pitkäaikaisten tukitoimien järjestämiseksi

Julkaisuajankohta 8.4.2021 9.17
Uutinen

Asiantuntijaraportti Valtakunnallinen mallinnus taistelualueilta palaavien lasten ja heidän läheistensä pitkäaikaisten tukitoimien järjestämiseksi on nyt julkaistu. Julkaisussa esitetään taistelualueelta Suomeen palaavien lasten ja heidän läheistensä pitkäai-kaisen tuen kolmivaiheinen prosessi viiden vuoden aikajänteellä. Tuen tavoitteena on lapsen ja perheen turvallinen ja toimiva arki osana suomalaista yhteiskuntaa.

Lasten tuki järjestetään moniammatillisessa yhteistyössä. Toiminnassa mukana olevia tahoja voivat olla muun muassa terveydenhuolto, koulu ja varhaiskasvatus, lastensuojelu, poliisin en-nalta estävä toiminta ja Ankkuritiimit, oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköt, aikuissosiaali-työ, vammaispalvelut sekä järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt. Pitkäaikaisen tuen prosessi pe-rustuu systeemiselle työotteelle moniammatillisessa yhteistyössä. Onnistunutta prosessia tu-kevat monialainen yhteistyö, esimies- ja asiantuntijatuki, koulutukset, työnohjaus ja valtakun-nallinen konsultaatiorakenne.

Julkaisuun on koottu traumoja ja traumainformoitua työotetta koskeva osio taistelualueelta palaavien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tueksi. Lisäksi annetaan suositukset jatkotyöskentelylle erityisesti paikallistason mallinnusta käytäntöön vievästä jat-kokehittämisestä, työnohjauksesta, yhteistyöstä järjestötoimijoiden kanssa sekä valtakunnalli-sesta koulutuksesta.

Tutkimustietoon ja ammattilaisten näkemyksiin perustuvan mallinnuksen tuottamiseen on osallistunut monialainen asiantuntijaryhmä.